Cestovný ruch 

Cestovný ruch a možnosti jeho rozvoja 

Obec Nižný Žipov leží v regióne Zemplína, ktoré je z hľadiska cestovného ruchu veľmi zaujímavou a pestrou krajinou vzhľadom na prírodné i historické krásy, kultúrnou a športovou infraštruktúrou. Okolie obce obklopuje rovina ale aj pohorie. 

Do budúcnosti obec plánuje využiť svoje prírodné bohatstvo a v blízkosti rybníka vybudovať rekreačný areál s kúpaliskom. 

Kultúrne pamiatky v obci 

V strede obce sa vypínajú dominanty obce, ktorými sú veže troch kostolov, Rímskokatolícky kostol – Povýšenia sv. Kríža, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi a kostol grékokatolícky – Ochrany Panny Márie. Kostoly sú posvätným miestom, na ktorom sa stretávajú veriaci na bohoslužby. 

Kostol reformovanej cirkvi je interiérovo zariadení veľmi jednoducho, čo zodpovedá teologickému učeniu tejto cirkvi, Rímskokatolícky kostol ma bohatú výzdobu. Pozoruhodný je obraz hlavného oltára, nástenné maľby, sochy, krížová cesta, a bohoslužobné predmety, akými sú relikviár, monštrancia a kalichy. 

Rímskokatolícky kostol 

Bol postavený v roku 1469. V roku 1861 bol zničený požiarom a znovu postavený. V roku 1914 bol opäť obnovený. 

Gréckokatolícky chrám 

Bol postavený v roku 1793, obnovovaný bol v rokoch 1900 až 1921 boli vykonané aj prístavby a v rokoch 1957 – výmena oltára,1978 – vnútorná maľba,1985 – vonkajšia omietka. 

Grékokatolícky kostol má na hlavnom oltári obraz patrónky veriacich aj chrámu, pred oltárom je nový iknostas, v ktorom sú umiestnené štyri obrazy a súbor menších obrazov podľa tradície východnej cirkvi. 

Reformovaný kostol 

Bol postavený v roku 1818. Veža bola pribudovaná v roku 1827. V roku 1861 v máji kostol vyhorel. V roku 1920 znovu kostol vyhorel so všetkým zariadením. V roku 1922 bol daný znovu do užívania dokončený bol v roku 1959. 

Mlyn 

V obci Nižný Žipov pred 1. svetovou vojnou mleli obilie štyri malé vodné mlyny, ktoré boli vybudovane na potoku, tečúcom cez obec. Mlecie zariadenie mlyna bolo veľmi jednoduché a pozostávalo z dvoch okrúhlych pieskovcových kameňov, z ktorých spodné bolo pevne ukotvené a vrchné sa otáčalo. Dalo sa nastaviť na výšku a spustilo sa tesne pri začatí otáčania a nasýpaní prvých zŕn obilia. Potom sa vrchný valec spustil ešte nižšie a tak prebiehal proces mletia. Pohon zabezpečovalo mlynské vodné kolo, keďže prietok vody bol na potoku malý, vybudovali malú vodnú nádrž. Keď bola nádrž naplnená, vrchný mlynár otvoril stavidlo a začal mlieť. Výstavbu nového moderného mlyna investorsky zabezpečoval Ján Rimár s bratom Jurajom. Žipovský mlyn dodala a projektovala firma Poledniak, Košice v rokoch 1932 – 1935. Do prevádzky bol uvedený koncom augusta 1935. Výkon mlyna: 4,5 – 4,7 t zomletého obilia za 24 hodín. 

Prechod frontu počas 2. svetovej vojny spôsobil poškodenie mlyna a jeho rodinného domu. 

Mlyn po vojne opravili a zmodernizovali na paru a potom využili aj elektrickú energiu na chod mlynu. 

Pamätník 

V obci sa nachádza pamätník padlým vojakom z 2. svetovej vojny. Pamätník je značne poškodení. Hlavne je poškodená pamätná tabuľa s menami padlých vojakov. 

Vodná nádrž „Rybník“ 

Bola vybudovaná na poľnohospodárske účely ale aj na zachytávanie vody a na rekreačno-športové účely. Na Rybníku je povolení rybolov. Je povolene aj kúpanie ale na vlastne riziko. Obec plánuje tam vybudovať rekreačnú zónu s bazénmi. 

Turistické a kultúrne pamiatky regiónu 

Mesto Trebišov 

Kultúrna a športová rekreácia 

- areál vodných športov 

- športová hala 

- športové ihriska 

- zimný štadión 

- futbalový štadión 

- kino 

- divadlo 

- knižnica 

Historické pamiatky 

O histórii mesta a okresu sa dozviete najviac vo Vlastivednom múzeu. V meste sa nachádzajú tri historické kostoly. Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie postavený pred rokom 1404 bol v 18. storočí interiérovo trochu pozmenený, ale stále patrí medzi skvostné pamiatky gotickej architektúry. Starším kostolom bol románsky kostol Sv. Ducha z prvej polovice 13. storočia. Zachovali sa už len jeho základy, ktoré boli spolu s cintorínom odkryté archeologickým výskumom. Skoro dvesto rokov uplynulo od výstavby grékokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky. Poprechádzať sa môžete v Mestskom parku, ktorý bol pre tento účel prvýkrát upravený už v 18. storočí. Pri parku sa nachádzajú zrúcaniny stredovekého hradu Parič a barokovo-klasicistický kaštieľ. Historické budovy mesta dopĺňa bývalý Pavlínsky kláštor. 

Mauzóleum rodiny Júliusa Andrássyho 

Medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky v Trebišove patrí Mauzóleum Grófa Júliusa Andrássyho. 

Bolo postavené v roku 1893 podľa projektu nemeckého architekta Arthura Meininga v neogotickom slohu. Sarkofág je dielom budapeštianskeho sochára Juraja Zalu z rokov1893 – 1895. 

V mauzóleu je pochovaný od roku 1894 gróf Július Andrássy (zomrel 1890 a bol pochovaný v krypte rímskokatolíckeho kostola). 

Do sarkofágu boli umiestnené aj telesné pozostatky jeho manželky Kataríny, rodenej Kendeffyovej. 

Symboliku tohto rodinného zväzku vyjadrujú dve bronzové kartuše s erbmi Grófa J. Andrássyho a K. Kendeffyovej, ktoré sú umiestnené nad sarkofágom. 

Zrúcaniny hradu Parič 

Bol postavený v 13. storočí, pravdepodobne po tatárskom vpáde do oblasti. Prvá zmienka je v darovacej listine z roku 1327, kde je nazývaný Castrum Parys. 

Mariánske súsošie ( Immaculata )

je dielom neznámeho kameno-sochára datovaným okolo roku 1800. Slohovo ho možno zaradiť k dielam doznievajúceho rokoka s niektorými znakmi klasicistického slohu. 

Mestský park 

Historický park v Trebišove je jedným z najvýznamnejších dokumentov spoločenskej a kultúrnej atmosféry minulých storočí. Súčasne je dokumentom etického vzťahu generácií minulých, súčasných i budúcich. Historický park sa vyvíjal z lužného lesa. 

Mesto Sečovce 

Pamiatky 

Katolícky, pôvodne gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený r.1494. Z historického inventára sa zachovali lavice z 18. storočia a obraz Sviatosti z roku 1838. 

Prícestná socha – Pieta, kamenná ľudová baroková socha z 18. storočia umiestnená vnútri katolíckeho kostola. 

Gotický náhrobok na miestnom cintoríne. 

Staré meštianske a remeselnícke domy okolo Námestia Sv. Cyrila a Metoda. 

Nové súsošie Sv. Cyrila a Metoda. 

Starý židovský cintorín. 

Pomníky 

Pomník Červenej armády na pamiatku oslobodenia mesta počas druhej svetovej vojny sovietskou armádou. 

Pomník na pamiatku Východoslovenského roľníckeho povstania a výskytu cholery na miestnom cintoríne k roku 1831. 

Pamätná tabuľa padlých spoluobčanov v druhej svetovej vojne na priečelí kultúrneho domu. 

Mesto Michalovce 

Rekreačné oblasti 

Zemplínska Šírava 

Východne Slovensko v sebe ukrýva mnoho zákutí a kras. Takouto oblasťou sú Vihorlatské vrchy, ktoré sa pýšia rôznymi jazerami a inými vodnými plochami. 

Jednou takouto vodnou plochou je aj "Slovenské more" Zemplínska šírava. Tá svojim návštevníkom ponúka priaznivé podmienky na kúpanie, vodné športy, plavby na vyhliadkovej lodi, rybolov a zábavu / množstvo diskoték a občerstvení. 

Nechýbajú ani veľkoplošné bazény a mnoho zábavných atrakcií. V okolí Zemplínskej šíravy nájdete tiež bohaté možnosti pešej turistiky a cykloturistiky. Morské oko, Vinianské jazero, Sninský kameň, Sninské rybníky, Vinianský hrad to je len zopár tipov, pre ktoré stoji za to vybrať sa na potulky po okolí. 

Vinianské jazero 

Vinianské jazero vzniklo vytvorením umelej hrádze a privedením vody z Vinianského potoka do sedla na úpätí vrchov Marečkovej (401m) a Šutovej (319m). Celková plocha jazera je 8 ha s priemernou hĺbkou 3 m. Voda z horských potokov v lete láka na kúpanie a člnkovanie. Prírodná scenéria vytvára ideálne podmienky na pešiu turistiku v priebehu celého roka. 

Okolité lesy poskytujú možnosť zbierania húb. V letných mesiacoch sú tu vhodné podmienky na kúpanie a člnkovanie. V jeseni na rybolov, v zime na korčuľovanie, beh na lyžiach, turistiku a relaxačne pobyty. 

Morské oko 

V minulosti nazývané Veľké Vihorlatské jazero, je najväčšie jazero Vihorlatských vrchov. 

Vznik Morského oka spadá do obdobia doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Mohutný zosuv z východného svahu Motrogonu a Jedlinky zahradili dolinu potoka Okna a za vzniknutou bariérou vzniklo prírodné jazero. 

Morské oko je veľkou prírodnou zvláštnosťou slovenskej prírody. Na ochranu prírodných hodnôt a krás bolo jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha. 

Pamiatky mesta Michalovce 

V meste je gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1771, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z r. 1313 

Gréckokatolícky Chrám Svätého Ducha v neobyzantskom slohu. 

Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Sztáray. Dnes sídlo Zemplínskeho múzea. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30-tych rokoch 19. storočia. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami. Mestský park sa nachádza v centre mesta na Ulici kpt. Nálepku. 

Historické miesta a prírodne krásy potiskej a východoslovenskej nížiny 

Kazimír 

Zrúcanina takmer úplne zničeného hradu je na JZ strane obce nad potokom Izra, v polohe nazývanej Hrunok. Obec Kazimír leží v JZ časti Potiskej nížiny 18km od mesta Trebišov, takmer na hranici s Maďarskom 

Borša hrad 

Pôvodný, pravdepodobne vodný hrad, stál na mieste kaštieľa v Borši. Pravdepodobne po tatárskom vpáde tu dal postaviť Belo IV vodný hrad. Hrad bol kamenný a jeho história nie je známa 

Borša kaštieľ 

Renesančný kaštieľ s parkom na južnom okraji obce, postavený na mieste hradu. Na mieste dnešného objektu kedysi existoval vodný hrad, ktorého kamenné murivá pravdepodobne použili pri stavbe hradného kaštieľa z druhej polovice 16.storočia, pôvodne obohnaného vodnou priekopou, dobre viditeľnou na severnej strane. Kto postavil hradný kaštieľ, nie je známe. Kaštieľ opravovali v prvej tretine 20. storočia, potom prestavovali novšie bloky kaštieľa a aj dnes prebieha jeho obnova. 

Cejkov hrad 

Stopy po hrade sa nachádzajú na vrchu Várheď nad obcou Cejkov. Obec leží v Potiskej nížine, 23km na juh od Trebišova 

Brehov kláštor 

Barokový kláštor a kostol minoritov v Brehove tvorí trojtraktová budova kláštora pristavená k budove staršieho kostola. Výrazná dominanta obce. 

Kláštorný kostol sv. Františka Serafína (kat.) bol postavený minoritmi na zrúcaninách románskeho kostola v rokoch 1767 až 1769. Z pôvodnej románskej stavby zachovali iba vežu. Kostol bol upravovaný v roku 1950. Kláštor postavili v rokoch 1767 až 1768. 

Streda nad Bodrogom pamiatky 

Gréckokatolícky klasicistický kostol sv. Michala archanjela. 

Kostol sv. Michala archanjela bol postavený začiatkom 19. storočia v barokovo-klasicistickom slohu podľa vzoru tereziánskych stavieb. 

Renesančný kaštieľ 

V strede obce Streda nad Bodrogom, bývalý stredoveký hrad, či hrádok. V roku 1670 dal zbúrať generál Spork stredoveký objekt, pravdepodbne aby nebol ďalej využívaný v stavovských povstaniach. Na mieste hradu dal začiatkom 18. storočia Ladislav Vécsey vystavať svoje sídlo kaštieľ. Ten neskôr viackrát upravovali a prestavali. 

Románsky jednoloďový kostol z 50tych rokov 13.storočia v Strede nad Bodrogom. 

Jednoloďový románsky kostol obdĺžnikového pôdorysu. 

Zemplín Hrad 

V potiskej nížine, uprostred obce Zemplín sa vypína mohutné opevnenie na kopci Várheď, čo znamená hradný vrch. 

Pôvodne opevnenie z obdobia keltsko-dáckej symbiózy, neskôr veľkomoravské hradisko. Začiatkom 11. storočia sa znovu opravením hradieb stáva významným oporným bodom pri vytváraní uhorského štátu. Nielen že zabezpečoval severnú hranicu, ale stal sa aj centrom komitátnej správy. Aj keď bolo centrum komitátu na blízkom hrade Potok (Sarospatak – HU), tu bolo sídlo župného úradníka. Prvá písomná zmienka o hrade Zemlun je z roku 1219. 

V 13. storočí vzrastá význam hradu, pretože sa stáva hlavnou rezidenciou župana zemplínskeho (ale šľachtického) komitátu, rozprestierajúceho sa od Tisy, po hrebene Karpát. V podhradí sa konali významné trhy a vyberalo sa kráľovské mýto. Od roku 1331 do konca 16. storočia patril rodine Drugetovcov. 

Leles 

Kláštor a prepošstvo premonštrátov z 12.storočia. Súčasťou kláštora je aj kláštorný kostol a kaplnka. Kláštor je renesančná dvojtraktová stavba štvorkrídlového uzatvoreného pôdorysu, opäť využívaná prepošstvom, nachádza sa na okraji obce Leles. 

Gotický kamenný most zo 14.storočia pri obci Leles. 

Most pochádza pravdepodobne zo 14. storočia. Bol postavený nad bývalým korytom rieky Tisa, kde ešte počiatkom 19. storočia pomaly prúdila voda. Dnes most preklenuje suché koryto. Meno dostal začiatkom 18. storočia, kedy leleský kláštor prevzal rád z Čiech, ktorý sem priniesol kult Sv. Jána Nepomuckého a Sv. Gottharda, ktorého socha stála pri moste do roku 1848. Socha bola neskôr odstránená a most rekonštruovali v roku 1994. 

TOKAJSKÁ VINOHRADNICKÁ OBLASŤ 

Na juhozápadných výbežkoch Zemplínskych vrchov na východnom Slovensku sa južne od Trebišova nachádza exkluzívna a zároveň najmenšia slovenská vinohradnícka oblasť -Tokajská vinohradnícka oblasť. 

Tokajská vinohradnícka oblasť Na Slovensko zasahuje z Maďarska a je jednou z mála oblastí na svete, kde možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín. 

Tokajská vinohradnícka oblasť s výmerou 998 ha je najmenšou zo šiestich vinohradníckych oblastí Slovenska. Tvorí ju 7 obcí trebišovského okresu: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky. 

Keďže ide o jednu z najteplejších oblastí krajiny patrí tento región do najkvalitnejšej kategórie z hľadiska pestovania viniča v rámci Slovenska. V niektorých rokoch slnko vyhrieva tokajské vinice až 2 200 hodín ročne. 

V súčasnosti sa v slovenskej časti tokajskej vinohradníckej oblasti produkujú vína odrodové - Furmint, Lipovina, Muškát žltý, vína suché - Omšové, Tokajské samorodné suché a vína sladké - Tokajské samorodné sladké, Tokajský výber 2 - 6 putňový. 

Lužné lesy 

Lužné lesy a močiare rovín Východoslovenskej nížiny sú pod ochranou Chránenej krajinnej oblasti Latorica. 

CHKO Latorica 

CHKO Latorica je jediným veľkoplošným chráneným územím na východe Slovenska, ktoré chráni nížinnú krajinu. Vyhlásili ju v roku 1990. Rozlohou 23 198 ha patrí medzi najmenšie na Slovensku. Správa CHKO sídli v Trebišove. 

Podstatnú časť krajiny predstavuje systém riečnych korýt a ramien obkolesený lužnými lesmi a mokrými lúkami. Celý prírodný komplex je v dosahu pravidelných záplav. Najvýznamnejším fenoménom CHKO sú dnes veľmi zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, ktoré v mnohých ohľadoch nemajú na Slovensku obdobu. 

Charakter prírodnej krajiny závislý na vode je priaznivým prostredím pre vodné vtáctvo, ktoré využíva CHKO nielen na trvalejšie hniezdenie, ale aj na krátkodobý oddych migrujúcich druhov. Významný je výskyt korytnačky močiarnej, ktorá sa dostala do znaku CHKO. 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár