Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ako vybaviť

Jana V e r n u s o v á,hlavná kontrolórka obce

Obecnému zastupiteľstvu

076 17 Nižný Žipov

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022.

1. Následná kontrola inventarizácie účtov k 31.12.2021.

2. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.

3.Kontrola zúčtovania dotácie za rok 2021 pre Futbalový klub.

4. Náhodná kontrola Hlavnej knihy za 1. polrok 2022, kontrola vybraných účtovných operácií.

5. Kontrola zúčtovania dotácií pre jednotlivé cirkvi za rok 2021.

6. Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021.

7. Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti, pokladničných operácií a stavu cenín za I. polrok 2022.

Tento návrh predstavuje orientačné zameranie kontrolnej činnosti.

V Nižnom Žipove, dňa 20.10.2021

Jana Vernusová hlavná kontrolórka obce

Vyvesené: 20.10.2021

Zvesené:

Overovanie listín Evidencia obyvateľstva Miestne dane a poplatky Stavebný poriadok Evidencia stavieb Životné prostredie Stavebný úrad Vybavenie rybárskeho lístka