Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ako vybaviť

Jana V e r n u s o v á, hlavná kontrolórka obce

Obecnému zastupiteľstvu
076 17 Nižný Žipov
Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2020.
1. Kontrola zúčtovania dotácie na stolnotenisový turnaj, Memoriál G. Iľka a turnaj ulíc.
2. Kontrola pohľadávok - účtov 318 a 319 a porovnanie zoznamu nedoplatkov, kontrola
zasielania výziev na úhradu nedoplatkov.
3. Kontrola formálnej stránky vedenia cenín za 1. polrok 2020.
4. Kontrola Hlavnej knihy za 2. polrok 2020, kontrola vybraných účtovných operácií, kontrola
stavu a účtovania miezd, porovnanie stavu v programe MZDY so stavom v účtovníctve.
5. Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022, 2023.
6. Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti, pokladničných operácií a stavu cenín
za 2. polrok 2020.
Tento návrh predstavuje orientačné zameranie kontrolnej činnosti.
V Nižnom Žipove, dňa 26.05.2020
Jana Vernusová
hlavná kontrolórka obce
Vyvesené: 26.05.2020
Zvesené:
Overovanie listín Evidencia obyvateľstva Miestne dane a poplatky Stavebný poriadok Evidencia stavieb Životné prostredie Stavebný úrad Vybavenie rybárskeho lístka