Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ako vybaviť

Jana V e r n u s o v á, hlavná kontrolórka obce

Obecnému zastupiteľstvu
076 17 Nižný Žipov
Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na I. polrok 2020.
1. Následná kontrola inventarizácie účtov k 31.12.2019.
2. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
3. Kontrola zúčtovania dotácie za rok 2019 pre Futbalový klub.
4. Náhodná kontrola Hlavnej knihy za 1. polrok 2020, kontrola vybraných účtovných
operácií.
5. Kontrola zúčtovania dotácií pre jednotlivé cirkvi za rok 2019.
6. Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019.
7. Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti, pokladničných operácií a stavu cenín
za I. polrok 2020.
Tento návrh predstavuje orientačné zameranie kontrolnej činnosti.
V Nižnom Žipove, dňa 25.11.2019
Jana Vernusová
hlavná kontrolórka obce
Overovanie listín Evidencia obyvateľstva Miestne dane a poplatky Stavebný poriadok Evidencia stavieb Životné prostredie Stavebný úrad Vybavenie rybárskeho lístka