Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Hlavný kontrolór

Jana V e r n u s o v á, hlavná kontrolórka obce
Obecnému zastupiteľstvu
076 17 Nižný Žipov
Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2024.
1. Následná kontrola účtovania, zaradenia a odpisovania majetku obce – nadobudnutého
v roku 2024 – od 01.01.2024 do dňa vykonania kontroly, porovnanie účtovníctva so
stavom v programe Majetok.
2. Kontrola evidencie a stavu rezervného fondu za rok 2024 – od 01.01.2024 do dňa
vykonania kontroly. Kontrola účtovania rezervného fondu – zapojenie do rozpočtu.
3. Kontrola pohľadávok - účtov 318 a 319 a porovnanie zoznamu nedoplatkov, kontrola
zasielania výziev na úhradu nedoplatkov.
4. Kontrola Hlavnej knihy za 2. polrok 2024, kontrola vybraných účtovných operácií, kontrola
stavu a účtovania miezd, porovnanie stavu v programe MZDY so stavom v účtovníctve.
5. Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2025 a na roky 2026, 2027.
6. Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti, pokladničných operácií a stavu cenín
za 2. polrok 2024.
Tento návrh predstavuje orientačné zameranie kontrolnej činnosti.
V Nižnom Žipove, dňa 24.05.2024
Jana Vernusová
hlavná kontrolórka obce
Vyvesené: 24.05.2024
Zvesené: