Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Hlavný kontrolór

Jana V e r n u s o v á, hlavná kontrolórka obce

Obecnému zastupiteľstvu

076 17 Nižný Žipov

Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023.

1. Následná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z,z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení – ohľadom povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok.

2. Kontrola evidencie a stavu rezervného fondu za rok 2023 – od 01.01.2023 do dňa vykonania kontroly. Kontrola účtovania rezervného fondu.

3. Kontrola pohľadávok - účtov 318 a 319 a porovnanie zoznamu nedoplatkov, kontrola zasielania výziev na úhradu nedoplatkov.

4. Kontrola Hlavnej knihy za 2. polrok 2023, kontrola vybraných účtovných operácií, kontrola stavu a účtovania miezd, porovnanie stavu v programe MZDY so stavom v účtovníctve.

5. Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a na roky 2025, 2026.

6. Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti, pokladničných operácií a stavu cenín za 2. polrok 2023.

Tento návrh predstavuje orientačné zameranie kontrolnej činnosti.

V Nižnom Žipove, dňa 23.05.2023

Jana Vernusová hlavná kontrolórka obce

Vyvesené: 23.05.2023

Zvesené: