Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Hlavný kontrolór

Jana V e r n u s o v á, hlavná kontrolórka obce

Obecnému zastupiteľstvu

076 17 Nižný Žipov

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.

1. Následná kontrola inventarizácie účtov k 31.12.2020.

2. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020.

3. Kontrola zúčtovania dotácie za rok 2020 pre Futbalový klub.

4. Náhodná kontrola Hlavnej knihy za 1. polrok 2021, kontrola vybraných účtovných operácií.

5. Kontrola zúčtovania dotácií pre jednotlivé cirkvi za rok 2020.

6. Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020.

7. Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti, pokladničných operácií a stavu cenín za I. polrok 2021.

Tento návrh predstavuje orientačné zameranie kontrolnej činnosti.

V Nižnom Žipove, dňa 24.11.2020

Jana Vernusová hlavná kontrolórka obce

Vyvesené: 25.11.2020

Zvesené: