Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Hlavný kontrolór

Jana V e r n u s o v á, hlavná kontrolórka obce

Obecnému zastupiteľstvu

076 17 Nižný Žipov

Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024.

1. Následná kontrola inventarizácie účtov k 31.12.2023.
2. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.
3. Kontrola zúčtovania dotácie za rok 2023 pre Futbalový klub.
4. Náhodná kontrola Hlavnej knihy za 1. polrok 2024, kontrola vybraných účtovných
operácií.
5. Kontrola zúčtovania dotácií pre jednotlivé cirkvi za rok 2023.
6. Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2023.
7. Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti, pokladničných operácií a stavu cenín
za I. polrok 2024.
Tento návrh predstavuje orientačné zameranie kontrolnej činnosti.
V Nižnom Žipove, dňa 20.11.2023
Vyvesené: 20.11.2023
Zvesené: