Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácie pre rodičov

______________________________________________________________________________         Riaditeľstvo Materskej  školy, Námestie M. Pavúka 96, Nižný Žipov

oznamuje, že

 zápis

do Materskej školy Nižný Žipov

na školský rok 2021/2022 uskutoční

od 3.5.2021 do 31. 5. 2021, v čase od 8.00 – do 15.00 hod.

a to bez prítomnosti detí  a za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení (ochranné rúška, dezinfekcia rúk) vo vstupnej chodbe materskej školy.

Podmienky prijímania detí do Materskej školy:

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je  od 1.9.2021 predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré  k 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov),
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky

                                                                                         _________________________________________________________________________

Organizácia MŠ

Materská škola je dvoj triedna a deti sú do tried zaradené podľa veku.

1. trieda  Včielky ( 5 - 6  ročné deti)
2. trieda  Mravčekovia (3 - 4 , 4-5  ročné deti )


Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky a malo by vedieť jesť lyžicou.

 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

od 7.00 do 16.00 h

Upozornenia pre rodičov :

príchod detí do materskej školy je do 8.00, po dohode s učiteľkou aj do 8.15 h. Najneskôr o 8.15 však musia byť všetky deti v MŠ. Potom sa materská škola uzamkne. Otvorí sa až o 15.30h., keď deti odchádzajú domov.

Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je VŽDY DO 8.00 h osobne alebo telefonicky na tel. čísle 056/6798671

V prípade, že rodič dieťa do 8.00 hodiny neodhlási, dieťa je v ten deň automaticky prihlásené na pobyt a stravu.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých rodičov i zamestnancov materskej školy, ktorí ho svojim podpisom potvrdia. Je vyvesený na nástenke v chodbe školy.

DENNÝ PORIADOK

Trieda :  5 – 6 ročné deti

ČAS

ČINNOSTI

7.00

7.30

Sústreďovanie - schádzanie sa

Hry a hrové činnosti

Výber aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenia

8.50 – 9.10

Hygiena, desiata

9.10

Vzdelávacie  aktivity

9.50

Pobyt vonku

12.00

12.30

Hygiena, obed

Hygiena  - čistenie zubov, odpočinok

14.00 – 14.30

Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant

14.30 – 16.00

Hry a hrové činnosti, hodnotenie dňa

DENNÝ PORIADOK

Trieda:  3 - 4, 4 -5,  ročné deti

ČAS

ČINNOSTI

7.00

8.50

Sústreďovanie - schádzanie sa

Hry a hrové činnosti

Výber aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenia

9.10 – 9.30

Hygiena, desiata

9.30

Edukačné aktivity

10.00

Pobyt vonku

12.00

12.30

Hygiena, obed

Hygiena  - čistenie zubov, odpočinok

14.00 – 14.30

Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant

14.30 – 16.00

Hry a hrové činnosti, hodnotenie dňa

Zameranie Materskej školy

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizuje  podľa Školského vzdelávacieho programu materskej školy v Nižnom Žipove, vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

     Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávania v základnej škole a na život v spoločnosti.

     Zameranie  materskej školy je na environmentálnu výchovu, úlohy v tejto oblasti škola plní podľa vypracovaného projektu ,,Poďme spolu do prírody.“

Ciele Materskej  školy:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu a angažovanosť dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • kreovať také podmienky, ktoré umožnia skvalitniť edukačnú starostlivosť o deti od útleho veku po ich vstup do základnej školy a uľahčia dieťaťu plynulú adaptáciu  na zmenené  - inštitucionálne, školské prostredie,
 • rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti,
 • podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu  hrami a hrovými činnosťami,  priamymi  skúsenosťami  a aktívnym bádaním,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilosti dieťaťa,
 •  vytvárať rovnaké príležitosti pre deti bez rozdielu rasy, náboženstva, jazyka. bez ohľadu na vek, rasu, vytvárať v škole kultúru vzťahov, postavenia na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 • zachovávať miestne a ľudové tradícia, posilňovať úctu k rodičom, k tradíciám štátu,
 • oboznamovať deti s podstatou ekologických zákonitosti, rozvíjať estetické cítenie a formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Aktivity školy:

 • poldenná vychádzka do prírody, branná vychádzka
 • výstavka jesenných plodov
 • ,,Šarkaniáda“, púšťanie šarkanov
 • návšteva pošty, pošta pre Ježiška
 • Mikuláš, Vianočná besiedka
 • karneval
 • ,,Deň zeme“ – kreslenie na chodník
 • návšteva divadelného predstavenia 
 • návšteva knižnice v obci
 • vystúpenie sokoliarov
 • stavanie mája
 • zapojenie sa do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí
 • zápis do MŠ
 • slávnostný program ku Dňu matiek
 • Deň detí
 • polícia pre deti
 • návšteva zubnej ambulancie v obci
 • rozlúčka s predškolákmi