Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácie pre rodičov

RIADITEĽSTVO MATERSKEJ  ŠKOLY, NÁMESTIE M. PAVÚKA 96, NIŽNÝ ŽIPOV

oznamuje,

že zápis do Materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 2.5.2024 do 31. 5. 2024, v čase od 8.00 – do 15.00 hod. v  materskej škole

AKO MÔŽETE ODOVZDAŤ ŽIADOSŤ:

 • osobne riaditeľke materskej školy ,
 • poštou na adresu: Materská škola, Námestie M. Pavúka 96, 076 17 Nižný Žipov
 • prostredníctvom elektronického podania na email : msnzipov@centrum.sk

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE:

 • sa prednostne prijímajú deti pre ktoré je  od 1.9.2024 predprimárne vzdelávanie povinné (deti  ktoré  k 31.8.2024 dovŕšia 5 rokov),
 • deti ktoré dovŕšili 3 roky

                                                                                                               Anna Zubková, riaditeľka školy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2023-2024.

I. Zákonný zástupca

1. Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré sú upravené v  Školskom poriadku.

2. Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:

 1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti  dieťaťa  
 2. Splnomocnenie

3. Ranný príchod do MŠ je od 7.00 do 8.00 hod. Po tomto čase sa areál MŠ uzatvára.

4. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené.

5. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola. Pri zistení že  dieťa má jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti,) učiteľka dieťa neprevezme.

6. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo kumulovaniu osôb v šatni.

7. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

8. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.

9. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.30 do 16.00 hod.

10. Pri vstupe do budovy si opäť dezinfikuje ruky, vstúpi do šatne a dieťa si vyzdvihne od službo konajúcej učiteľky.

11. Po 16.30. hod sa areál MŠ uzatvára.

II. Vaše dieťa potrebuje:

1. Prezuvky (pevnú obuv – nie vsuvky) – označené menom

2. Pohodlné oblečenie – označené menom

3. Náhradné veci do skrinky (oblečenie, bielizeň, atď.) – označené menom
4. Pyžamo, detský paplón a vankúš, plachta s gumou(pre mladšie deti nepremokavá) obliečky na detské posteľné prádlo, hrebeň ( pre deti prijaté na celodenný pobyt )– označené menom

5. Hygienické vreckovky 1bal./12ks. , detský uterák označený menom

III. Poplatok za stravu

Poplatky za stravu   sa platia mesačne na Obecnom úrade v Nižnom Žipove vždy do 20. príslušného mesiaca.

VÝŠKA STRAVNEJ JEDNOTKY ZA DEŇ:

Desiata + obed + olovrant = 1,90 eur

Desiata + obed = 1,55 eur

Desiata= 0,45 eur

Dotácie na stravu sa poskytnú deťom ktoré:

 • plnia povinné predprimárne vzdelávanie
 • deti v hmotnej núdzi alebo v životnom minime, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

IV. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

Poplatok  za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška poplatku je  5 eur, na základe VZN Obce. Príspevok sa uhrádza v materskej škole.

 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

_____________________________________________________________________________________________________________________

RIADITEĽSTVO MATERSKEJ  ŠKOLY, NÁMESTIE M. PAVÚKA 96, NIŽNÝ ŽIPOV

oznamuje, že

zápis do materskej školy

    školský rok 2023/2024 uskutoční od 2.5.2023 do 31. 5. 2023, 

v čase od 8.00 – do 15.00 hod. v  materskej škole

Žiadosť o prijatie do materskej školy si rodičia prevezmú u riaditeľky školy.

AKO MÔŽETE ODOVZDAŤ ŽIADOSŤ:

 • osobne riaditeľke materskej školy ,
 • poštou na adresu: Materská škola, Námestie M. Pavúka 96, 076 17 Nižný Žipov
 • prostredníctvom elektronického podania:  na email : msnzipov@centrum.sk

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je  od 1.9.2023 predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré  k 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov),
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky

                                                                          Anna Zubková riaditeľka školy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk. roku 2022-2023.

I. Zákonný zástupca

1. Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré sú upravené v  Školskom poriadku.

2. Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy:

 1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti, po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú ) rodič predkladá ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ´´dieťaťa.  
 2. Splnomocnenie

3. Ranný príchod do MŠ je od 7.00 do 8.00 hod. Po tomto čase sa areál MŠ uzatvára.

4. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené.

5. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola. Pri zistení že  dieťa má jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti,) učiteľka dieťa neprevezme.

6. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo kumulovaniu osôb v šatni.

7. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutiadieťaťa.

8. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.

9. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.30 do 16.00 hod.

10. Pri vstupe do budovy si opäť dezinfikuje ruky, vstúpi do šatne a dieťa si vyzdvihne od službo konajúcej učiteľky.

11. Po 16.30. hod sa areál MŠ uzatvára.

II. Vaše dieťa potrebuje:

1. Prezuvky (pevnú obuv – nie vsuvky) – označené menom

2. Pohodlné oblečenie – označené menom

3. Náhradné veci do skrinky (oblečenie, bielizeň, atď.) – označené menom

4. Pyžamo, detský paplón a vankúš, plachta s gumou(pre mladšie deti nepremokavá) obliečky na detské posteľné prádlo, hrebeň ( pre deti prijaté na celodenný pobyt )– označené menom

5. Hygienické vreckovky 1bal./12ks

III. Poplatok za stravu

Poplatky za stravu   sa platia mesačne na Obecnom úrade v Nižnom Žipove vždy do 20. príslušného mesiaca.

VÝŠKA STRAVNEJ JEDNOTKY ZA DEŇ:

Desiata + obed + olovrant = 1,54eur

Desiata + obed = 1,28eur

Desiata= 0,38 eur

Dotácie na stravu sa poskytnú deťom ktoré:

 • plnia povinné predprimárne vzdelávanie a to v prípade, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napríklad osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov),
 • deti v hmotnej núdzi alebo v životnom minime, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

IV. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

Poplatok  za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška poplatku je  4 eura, na základe VZN Obce. Príspevok sa uhrádza v materskej škole.

 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2022/2023 uskutoční

od 2.5.2022 do 31. 5. 2022, v čase od 8.00 – do 15.00 hod.

vo vstupnej chodbe materskej školy

Žiadosť o prijatie do materskej školy si rodičia prevezmú u riaditeľky školy.

Rodič môže podať žiadosť:

- osobne,

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy.

 - e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Podmienky prijímania detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie:

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je  od 1.9.2022 predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré  k 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov),
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky.

                                                                                                                                                                     


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021-2022

V období od 02.09.2021 je nutné riadiť sa pokynmi Ministerstva školstva uvedenými v Školskom
semafore, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, pokynmi zriaďovateľa a riaditeľky školy
.

I. Zákonný zástupca

1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v vstupnom priestore/ šatni materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

2. Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré sú upravené v dokumente  Organizácia a podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti  na obdobie školského roku 2021/2022 a v Školskom poriadku.

3. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:

a. Vyhlásenie o bezpríznakovosti, a to aj po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní tri a viac dni vrátane víkendov a sviatkov

b. Splnomocnenie

4. Ranný príchod do MŠ je od 7.00 do 8.00 hod. Po tomto čase sa areál MŠ uzatvára.

5. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené.

6. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola (ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom + rannú dezinfekciu rúk) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj po opakovaných meraniach, sa dieťa do MŠ neprevezme.

7. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo kumulovaniu osôb v šatni.

8. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory šatne do hygienickej zóny.

9. Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok.

10. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.

11. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.30 do 16.00 hod.

12. Pri vstupe do budovy si opäť dezinfikuje ruky, vstúpi do šatne a dieťa si vyzdvihne od službo konajúcej učiteľky.

13. Po 16.30. hod sa areál MŠ uzatvára.

 II. Vaše dieťa potrebuje:

1. Prezuvky (pevnú obuv – nie vsuvky) – označené menom

2. Pohodlné oblečenie – označené menom

3. Náhradné veci do skrinky (oblečenie, bielizeň, atď.) – označené menom

4. Pyžamo, posteľné prádlo ( pre deti prijaté na celodenný pobyt )– označené menom

III. Poplatok za stravu

  sa platí mesačne na Obecnom úrade v Nižnom Žipove vždy do 20. príslušného mesiaca.

Aktuálna výška príspevku na stravu je 1,20 € na deň a zahŕňa desiatu, obed, olovrant

Deťom, ktoré:

1. plnia povinné predprimárne vzdelávanie a nedovŕšili vek 6 rokov

2. plnia povinné predprimárne vzdelávanie, dovŕšili vek 6 rokov a zákonný zástupca uprednostnil dotácie na stravu pred daňovým zvýhodnením (na

    základe čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na daňové zvýhodnenie)

3. deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, v hmotnej núdzi je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

IV. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

Poplatok  za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška poplatku je  4 eura, na základe VZN Obce. Príspevok sa uhrádza v materskej škole.


 Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 • plní povinné predprimárne vzdelávanie
 • je v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia ÚPSVaR)
 • nenavštevovalo MŠ počas celého mesiaca.

______________________________________________________________________________         

Organizácia MŠ

Materská škola je dvoj triedna a deti sú do tried zaradené podľa veku.

1. trieda  Včielky ( 5 - 6  ročné deti)
2. trieda  Mravčekovia (3 - 4 , 4-5  ročné deti )


Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky a malo by vedieť jesť lyžicou.

 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

od 7.00 do 16.00 h

Upozornenia pre rodičov :

príchod detí do materskej školy je do 8.00, po dohode s učiteľkou aj do 8.15 h. Najneskôr o 8.15 však musia byť všetky deti v MŠ. Potom sa materská škola uzamkne. Otvorí sa až o 15.30h., keď deti odchádzajú domov.

Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je VŽDY DO 8.00 h osobne alebo telefonicky na tel. čísle 056/6798671

V prípade, že rodič dieťa do 8.00 hodiny neodhlási, dieťa je v ten deň automaticky prihlásené na pobyt a stravu.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých rodičov i zamestnancov materskej školy, ktorí ho svojim podpisom potvrdia. Je vyvesený na nástenke v chodbe školy.

DENNÝ PORIADOK

Trieda :  5 – 6 ročné deti

ČAS

ČINNOSTI

7.00

7.30

Sústreďovanie - schádzanie sa

Hry a hrové činnosti

Výber aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenia

8.50 – 9.10

Hygiena, desiata

9.10

Vzdelávacie  aktivity

9.50

Pobyt vonku

12.00

12.30

Hygiena, obed

Hygiena  - čistenie zubov, odpočinok

14.00 – 14.30

Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant

14.30 – 16.00

Hry a hrové činnosti, hodnotenie dňa

DENNÝ PORIADOK

Trieda:  3 - 4, 4 -5,  ročné deti

ČAS

ČINNOSTI

7.00

8.50

Sústreďovanie - schádzanie sa

Hry a hrové činnosti

Výber aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenia

9.10 – 9.30

Hygiena, desiata

9.30

Edukačné aktivity

10.00

Pobyt vonku

12.00

12.30

Hygiena, obed

Hygiena  - čistenie zubov, odpočinok

14.00 – 14.30

Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant

14.30 – 16.00

Hry a hrové činnosti, hodnotenie dňa

Zameranie Materskej školy

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizuje  podľa Školského vzdelávacieho programu materskej školy v Nižnom Žipove, vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

     Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávania v základnej škole a na život v spoločnosti.

     Zameranie  materskej školy je na environmentálnu výchovu, úlohy v tejto oblasti škola plní podľa vypracovaného projektu ,,Poďme spolu do prírody.“

Ciele Materskej  školy:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu a angažovanosť dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • kreovať také podmienky, ktoré umožnia skvalitniť edukačnú starostlivosť o deti od útleho veku po ich vstup do základnej školy a uľahčia dieťaťu plynulú adaptáciu  na zmenené  - inštitucionálne, školské prostredie,
 • rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti,
 • podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu  hrami a hrovými činnosťami,  priamymi  skúsenosťami  a aktívnym bádaním,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilosti dieťaťa,
 •  vytvárať rovnaké príležitosti pre deti bez rozdielu rasy, náboženstva, jazyka. bez ohľadu na vek, rasu, vytvárať v škole kultúru vzťahov, postavenia na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 • zachovávať miestne a ľudové tradícia, posilňovať úctu k rodičom, k tradíciám štátu,
 • oboznamovať deti s podstatou ekologických zákonitosti, rozvíjať estetické cítenie a formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Aktivity školy:

 • poldenná vychádzka do prírody, branná vychádzka
 • výstavka jesenných plodov
 • ,,Šarkaniáda“, púšťanie šarkanov
 • návšteva pošty, pošta pre Ježiška
 • Mikuláš, Vianočná besiedka
 • karneval
 • ,,Deň zeme“ – kreslenie na chodník
 • návšteva divadelného predstavenia 
 • návšteva knižnice v obci
 • vystúpenie sokoliarov
 • stavanie mája
 • zapojenie sa do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí
 • zápis do MŠ
 • slávnostný program ku Dňu matiek
 • Deň detí
 • polícia pre deti
 • návšteva zubnej ambulancie v obci
 • rozlúčka s predškolákmi