Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zákaz vypúšťania splaškových vôd, zákaz pálenia odpadu

 29.06.2021

                                           UPOZORNENIE!!!

Zákaz vypúšťania splaškových vôd

Obecný úrad v Nižnom Žipove oznamuje občanom, že bolo zistené nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp, čím boli ohrození obyvatelia obce a životné prostredie. Na základe tohoto podnetu, Vás chceme upozorniť, že vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd je ZAKÁZANÉ, a že takýmto konaním je porušovaný zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. Preto upozorňujeme všetkých občanov na ZÁKAZ vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky).

V prípade porušenia tohto zákazu, bude obec postupovať vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami. Zároveň vyzývame občanov, aby si zabezpečovali vývoz žúmp s firmou VVS na tel. čísle 056 6712 777 :  

V zmysle § 36 ods. 15 zákona o vodách: Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.“

Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.

Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu podľa § 77 ods. 1 písm. b zákona o vodách v z. n. p. do výšky 100,- eur!!!

Za uvedený správny delikt možno uložiť pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 o vodách do výšky trojnásobku poplatku za ročné vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd. Ak nemožno takto určiť výšku pokuty, vypočíta sa násobkom sadzby 1 eura za 1 m3a množstva vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd, najdlhšie však za obdobie predchádzajúceho roka. V obidvoch prípadoch možno uložiť najnižšiu pokutu vo výške 1000,- eur!!!

ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME OBČANOV,

že je zakázané spaľovať odpad z domu (plastové fľaše, gumu a pod.) Občania sa tak dopúšťajú priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. i) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

Priestupky a správne delikty prejednáva Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie.


Zoznam článkov:

1 2 >