Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhláška RÚVZ

 31.12.2020

Vestník vlády

Slovenskej republiky
__________________________________________________________________________________________
Ročník 30 Čiastka 37 Vydaná 31. decembra 2020 __________________________________________________________________________________________
OBSAH
71. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov
72. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
73. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom
74. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina
75. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca
71
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:
§ 1
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
c) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek iných stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
e) výkon verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných spovedí.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 70/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c) pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
d) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb). Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.
§ 2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v. r.
regionálna hygienička

72
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 63/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno.
§ 2
Doterajšie písmená c), d), e) § 1 ods. 2 vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 63/2020 V. v. SR sa označujú ako písmená b), c), d).
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., v. r.
regionálna hygienička
73
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. 62/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
§ 2
Doterajšie písmená c), d), e) § 1 ods. 2 vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. 62/2020 V. v. SR sa označujú ako písmená b), c), d).
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. MUDr. Eva Striežová, v. r.
regionálna hygienička
74
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 55/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:
§ 1
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
c) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
d) realizovanie posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
e) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 70/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c) pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
d) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb). Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.
§ 2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Mgr. Lenka Lesňáková, v. r.
poverená vykonávaním funkcie
regionálnej hygieničky
75
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote č. 66/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.
§ 2
Doterajšie písmená c), d), e) § 1 ods. 2 vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote č. 66/2020 V. v. SR sa označujú ako písmená b), c), d).
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. MUDr. Dušan Béreš, MPH, v. r.
regionálny hygienik


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >