Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis žiakov do 1 ročníka na školský rok 2022/2023

 28.03.2022

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 58 v Nižnom Žipove oznamuje,

že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

sa uskutoční  6. apríla 2022.

Zápis sa uskutoční v škole v čase od 12:00 do 14:00, bez prítomnosti dieťaťa. Rodič prinesie k zápisu rodný list dieťaťa a občianske preukazy oboch rodičov.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

  1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

· meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),

· dátum a miesto narodenia,

· adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava

na adrese trvalého pobytu,

· rodné číslo,

· štátna príslušnosť,

· národnosť,

  1. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

· titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,

· adresa bydliska a druh pobytu,

· kontakt na účely komunikácie.

Informácie k zápisu:

  • Na plnenie povinnej školskej dochádzky musí zákonný zástupca prihlásiť každé dieťa,

ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov.

Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok  povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží pri zápise

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022.

  • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise,

musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30.júna 2022.

Ing. Mária Volečková

     riaditeľka školyZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >